zatvoriť

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA OKIEN

Blog obrazok

Pokyny dôležité pre záruku výrobku

Vaše okná príp.dvere sú vybavené kvalitným otváravo - sklopným kovaním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, napriek tomu by ste si tento návod mali podrobne prečítať a uvedené pokyny dodržiavať. Vo vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste nezabúdali ani na bezpečnostné pokyny.

Návod na obsluhu a údržbu si starostlivo uschovajte a o jeho obsahu informujte aj ostatných užívateľov.

Zistite, či je potrebné mať na oknách nálepku s návodom na obsluhu, príp. je návod na obsluhu už priložený.

Aby boli Vaše okná funkčné dlhé roky, dodržujte pokyny v tomto návode na ošetrovanie a údržbu.


Použitie otváravo - sklopného kovania

Poloha kľučky pre dlhodobé vetranie miestnosti. Poloha kľučky pre krátkodobé vetranie, alebo pre čistenie okenných tabúľ. Poloha zatvorenej kľučky – miestnosť je dlhší čas bez prítomnosti osôb, nie je potrebné vetrať.

Pre prípad, aby sa okná vplyvom vetra alebo prievanu v sklopnej polohe nezabuchli, príp. v otvorenej polohe neotvárali – nezatvárali, slúži špeciálne príslušenstvo.


Návod na ošetrovanie a údržbu

Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo - sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné uskutočniť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:

  • Časti kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, potrebujú v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.
  • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia na jednotlivých dieloch kovania ochranu proti korózii.
  • Treba skontrolovať odvodňovacie kanáliky a podľa potreby z nich odstrániť nečistoty, skontrolovať funkčnosť kovania a vykonať kontrolu upevňovacích skrutiek a kovania, v prípade potreby nechajte odborne ošetriť od dodávateľa výplní. Rámy z PVC nesmiete natierať.

Uvedené pokyny na ošetrovanie a údržbu kovania platia aj pre typy okien, ktoré v tomto návode nie sú špeciálne uvedené (napr. pre dvojkrídlové otváravo - sklopné okná, príp. otváravé alebo sklopné okná).


Bezpečnostné pokyny pre užívateľov

  • Nebezpečenstvo zranenia (zacviknutia) častí tela medzi krídlom a rámom.
  • Nebezpečenstvo vypadnutia.
  • Nebezpečenstvo zranenia vplyvom vetra.
  • Zabráňte prídavnému zaťaženiu krídla.
  • Zabráňte pritlačeniu krídla okna k rámu.
  • Nevkladajte predmety do otvoru medzi krídlo a rám.


Všeobecné rady pre Vaše okná

Dobré okno môže byť viac ako len prostriedok na vpúšťanie vzduchu a svetla: Je zároveň ozdobným prvkom a súčasne stavebným dielom, na ktorý sú kladené vysoké technické požiadavky.

Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali povrch rámov a krídiel, zasklenie a tesnenie priebežne kontrolovať a poškodené miesta ihneď opraviť.

Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!


Čistenie plastu

Materiál na oknách nie je náročný na údržbu a veľmi ľahko sa ošetruje. Na čistenie rámu okien používajte bežné prostriedky na upratovanie v domácnosti, ktoré sa riedia vodou. Najlepšie je použiť prostriedok DECO-CLEAN vyvinutý firmou Deceuninck na tieto účely. Čistiaci prostriedok DECO-CLEAN na plastové okná zakúpite u vášho výrobcu okien. V žiadnom prípade nesmiete okná čistiť hrubými prostriedkami s obsahom abrazívnych látok, takisto je zakázané používať rôzne drôtenky. Nikdy rámy nečistite organickými rozpúšťadlami, riedidlami, či lúhom alebo kyselinami všetkých druhov.


Otázky a odpovede o plastových oknách


Na čo sú ochranné fólie?

Výrobky sú opatrené vnútornou a vonkajšou ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe , doprave, manipulácii, montáži , nie pri stavebných úpravách / napr. pri omietaní ostení/. Tieto fólie po zabudovaní výrobku do otvoru treba odstrániť, pretože neslúžia na ochranu pred poškodením pri murárskych prácach.


Ako odstrániť hrubé nečistoty po omietaní?

Doporučujeme pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami , pri hliníkových výrobkoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontaktu hliníka s vápnom a cementom, z toho dôvodu doporučujeme chrániť povrch hliníkových výrobkov pri omietaní bezpečnostnou páskou. Ak sa tak neučiní , doporučujeme hrubé nečistoty bezprostredne po omietaní odstrániť namočenou murárskou štetkou.


Ako čistiť a ošetrovať okná?

Nečistíte prosím na Vašich oknách iba sklo , ale i rám – zvýšite tým úžitkovú hodnotu okna. K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril. PVC materiál profilov okien má sklony k elektrostatickému náboju. Leštenie túto vlastnosť ešte zvýrazňuje. Vzniku elektrostatického náboja možno predísť čistiacim prostriedkom obsahujúcim antistatikum/ napr. Pronto spray proti prachu vhodné na nábytok, plast, sklo , TV a Hifi, iné čistiace prostriedky pre PVC časti osobných počítačov/. Takýto čistiaci prostriedok zabezpečí odbúranie vysokého elektrostatického náboja na PVC profiloch a tým redukuje sklon k opakovanému znečisťovaniu /k usádzaniu prachu na oknách/.


Je treba vykonávať údržbu tesnení?

Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému starnutiu. Aby Vaše tesnenia na oknách a dverách tesnili proti vode a prievanu dlhšiu dobu , teda zostali pružné a funkčné, natrite ich raz, alebo viackrát do roka silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom. Sú bežne dostupné v obchodoch. Tesniace profily z PVC, by nemali prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.


Na čo slúžia odvodňovacie otvory?

Na každom okne sú z vonkajšej strany umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody – udržiavajte ich voľné a čisté. Odvodnenie nájdete , ak otvoríte krídlo okna a pozriete na spodnú stranu rámu pred vonkajší doraz.


Je kovanie dôležité?

Vaše okná sú vybavené technicky vysokohodnotným kovaním. Je to veľmi dôležitý prvok Vášho okna. Všetky časti kovania sú spotrebné diely a sú schopné riadnej funkcie ak je vykonaná ich pravidelná údržba. Pohyblivé časti je potrebné premazať, aby sa ľahko pohybovali/ doporučujeme tekutú vazelínu v spreji/. Takúto údržbu je potrebné vykonať najmenej raz za rok.